Conference Coach/Coaching Staff of the Year

Name Year(s)
Doug Mello 1996, 1998, 1999, 2001
Chris Garcia-Prats - Coaching Staff of the Year 2011, 2017, 2018
NCAA

American Rivers Conference

Nike logo